Hạc Cương (鹤岗市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa cấp thị này nằm trong một khu vực khai thác mỏ than đá. Dân số: 754.000 người.

Các đơn vị hành chính sửa

Địa cấp thị Hạc Cương quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành sửa

Các quận sau:

Các huyện sửa

Tham khảo sửa