Hạt tiêu

trang định hướng Wikimedia

Hạt tiêu (pepper) có thể gồm: