Hải Hưng (tỉnh)

Hải Hưng là tên gọi của một tỉnh cũ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, tồn tại từ tháng 1 năm 1968 đến ngày 31 tháng 12 năm 1996.

Tỉnh Hải Hưng trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976

Địa lýSửa đổi

Tỉnh Hải Hưng có vị trí địa lý:

Diện tích, dân sốSửa đổi

  • Diện tích (1996): 2.556,01 km2
  • Dân số (1996): 2.761.003 người

Lịch sửSửa đổi

Ngày 26 tháng 1 năm 1968, theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam, hai tỉnh Hải DươngHưng Yên sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng. Khi hợp nhất, tỉnh có 2 thị xã: thị xã Hải Dương (tỉnh lị), thị xã Hưng Yên và 20 huyện: Ân Thi, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh, Gia Lộc, Khoái Châu, Kim Động, Kim Thành, Kinh Môn, Mỹ Hào, Nam Sách, Ninh Giang, Phù Cừ, Thanh Hà, Thanh Miện, Tiên Lữ, Tứ Kỳ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ.

Sau khi sáp nhập tỉnh, các huyện cũng tiến hành hợp nhất.

Năm 1977, hợp nhất Cẩm GiàngBình Giang thành huyện Cẩm Bình.

Năm 1979, hợp nhất Kim ThànhKinh Môn thành huyện Kim Môn; Nam SáchThanh Hà thành huyện Nam Thanh; Tứ KỳGia Lộc thành huyện Tứ Lộc; Thanh MiệnNinh Giang thành huyện Ninh Thanh.

Năm 1977, hợp nhất Phù CừTiên Lữ thành huyện Phù Tiên, Văn GiangYên Mỹ thành huyện Văn Yên, Văn LâmMỹ Hào thành huyện Văn Mỹ.

Năm 1979, hợp nhất 14 xã của huyện Văn Yên (gồm phần lớn huyện Yên Mỹ cũ) và huyện Văn Mỹ thành huyện Mỹ Văn; hợp nhất 14 xã còn lại của huyện Văn Yên (gồm phần lớn huyện Văn Giang cũ) và huyện Khoái Châu thành huyện Châu Giang; Kim ĐộngÂn Thi thành huyện Kim Thi.

Như vậy đơn vị hành chính của tỉnh đến đầu năm 1996 bao gồm thị xã Hải Dương (tỉnh lị), thị xã Hưng Yên, 10 huyện: Cẩm Bình, Châu Giang, Chí Linh, Kim Môn, Kim Thi, Mỹ Văn, Nam Thanh, Ninh Thanh, Phù Tiên, Tứ Lộc.

Ngày 27 tháng 1 năm 1996, chia huyện Kim Thi thành 2 huyện Kim ĐộngÂn Thi, chia huyện Ninh Thanh thành 2 huyện: Ninh GiangThanh Miện, chia huyện Tứ Lộc thành 2 huyện: Tứ KỳGia Lộc như trước khi sáp nhập.

Đến cuối năm 1996, đơn vị hành chính của tỉnh bao gồm thị xã Hải Dương (tỉnh lị), thị xã Hưng Yên và 13 huyện: Ân Thi, Cẩm Bình, Châu Giang, Chí Linh, Gia Lộc, Kim Động, Kim Môn, Mỹ Văn, Nam Thanh, Ninh Giang, Phù Tiên, Thanh Miện, Tứ Kỳ.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX ra nghị quyết chia tỉnh Hải Hưng để tái lập tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi