Hải Thành (tiếng Trung: 海城区; tiếng Tráng: Haijcwngz) là quận trung tâm hành chính của thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Quận này có 51 phường và 20 làng.

Các đơn vị hành chính sửa

  • Đông Nhai Nhai Đạo (东街街道)
  • Trung Nhai Nhai Đạo (中街街道)
  • Tây Nhai Nhai Đạo (西街街道)
  • Hải Giác Nhai Đạo (海角街道)
  • Địa Giác Nhai Đạo (地角街道)
  • Trấn Vi Châu (涠洲镇)
  • Trấn Tĩnh Hải (靖海镇)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa