Hải cẩu

trang định hướng Wikimedia

Hải cẩu là thuật ngữ chỉ đến một trong các loài động vật chân vây ( Pinnipedia) thuộc lớp thú trong các họ sau:

  • Phocidae - Họ Hải cẩu thật sự hay họ Chó biển, hải cẩu không tai: Gồm các loài được gọi là hải cẩu trong họ này trừ các loài Hải tượng (voi biển)
  • Otariidae - Hải cẩu có tai hay hải cẩu lông, hải cẩu lông mao: Gồm các loài được gọi là hải cẩu trong phân họ Arctocephalinae (hải cẩu lông mao).