Hắc Hà (黑河市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các đơn vị hành chính sửa

Địa cấp thị Hắc Hà quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành sửa

Các quận sau:

Các thành phố cấp huyện sửa

Các thành phố cấp huyện:

Các huyện sửa

Các huyện:

Tham khảo sửa