Hằng số khí

(Đổi hướng từ Hằng số khí lý tưởng)

Hằng số khí hay hằng số khí lý tưởng, ký hiệu R, là tích số giữa hằng số Avogadro NAhằng số Boltzmann kB:

R = NAkB

và có giá trị R = 8,314 Jmol−1K−1

Hằng số này xuất hiện trong phương trình khí lý tưởng:

p×V = n×R×T

với

Tham khảoSửa đổi