Hệ điều hành mạng

Hệ điều hành mạnghệ điều hành được thiết kế chuyên dụng cho các thiết bị mạng như router, switch hoặc firewall.

Từ trước đến nay, các hệ điều hành có khả năng kết nối mạng được mô tả là hệ điều hành mạng, vì nó cho phép máy tính cá nhân (PC) kết nối vào mạng máy tính, chia sẻ tập tinmáy in qua mạng nội bộ (LAN). Việc định nghĩa hệ điều hành ngày nay khá rộng lớn, chẳng hạn như hệ điều hành bao gồm chồng giao thức hỗ trợ mô hình client-server.

Hoàn cảnh ra đờiSửa đổi

Vào thập niên 1990, mạng cục bộmạng diện rộng ra đời. Điều đó đòi hỏi phải có một hệ điều hành có nhiều chức năng phục vụ quản lý mạng, đảm bảo an toàn vào bảo mật. Yêu cầu đó đã đạt ra sự xuất hiện của các hệ điều hành mạng.

Một số hệ điều hành mạng tiêu biểuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi