Hệ thống đo lường Planck là được đặt theo tên nhà vật lý nổi tiếng Max Planck sử dụng các đơn vị đo lường sau đây:

Tên Đại lượng Công thức Trị số gần đúng trong hệ thống SI
Hằng số Planck năng lượng.thời gian (Joule.s)
Độ dài Planck khoảng cách (L) 1.616 × 10−35 m
Khối lượng Planck khối lượng (M) 2.177 × 10−8 kg
Thời gian Planck thời gian (T) 5.391 × 10−44 s
Nhiệt độ Planck nhiệt độ (ML2T−2/k) 1.415 × 1032 K
Điện tích Planck điện tích (Q) 1.875 × 10−18 C

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Các đơn vị trong hệ thống đo lường Planck

Độ dài Planck | Khối lượng Planck | Thời gian Planck | Nhiệt độ Planck | Điện tích Planck