Hệ thống APG II (Angiosperm Phylogeny Group II) là một hệ thống phân loại sinh học thực vật hiện đại dựa trên việc phân tích phân tử được công bố bởi Angiosperm Phylogeny Group (Nhóm phát sinh chủng loài thực vật hạt kín) vào tháng 4 năm 2003. Đây là phiên bản chỉnh sửa lại của hệ thống phân loại APG đầu tiên, công bố năm 1998. Hiện tại nó đã được thay thế bằng hệ thống APG III công bố tháng 10 năm 2009. APG II được công bố như sau:

Hệ thống APG II công nhận 45 bộ, nhiều hơn so với hệ thống APG là 5 bộ. Các bộ mới là Austrobaileyales, Canellales, Gunnerales, Celastrales, Crossosomatales, tất cả trong đó đều là các họ trước đó không đặt vào bộ, mặc dù được chứa trong các nhánh trên bộ trong hệ thống APG. APG II công nhận 457 họ, ít hơn 5 họ so với hệ thống APG. Tổng cộng vẫn có 39 họ của APG II không đặt trong bộ nào, nhưng trong đó 36 họ đã từng đặt trong nhánh trên bộ trong phạm vi thực vật hạt kín. 55 họ được biết đến như là"các họ trong ngoặc đơn", nghĩa là chúng là các họ tùy chọn, là các phần được tách ra từ các họ có định nghĩa rộng (sensu lato), khi hiểu các họ đó theo nghĩa hẹp (sensu stricto).

Hệ thống APG II có ảnh hưởng và được chấp nhận hoặc là toàn bộ hoặc là một phần (đôi khi có sửa đổi) trong một loạt các dẫn chiếu gần đây.

Danh sách các thực vật trong hệ thống

sửa

Các nhóm chính trong hệ thống (tất cả các nhánh không phân hạng nằm giữa cấp lớp và bộ là như sau:

Phần thể hiện dưới đây là phân loại gần như đầy đủ, ngoại trừ 15 chi và 3 họ không xác định vị trí trong APG II. Các đơn vị này được liệt kê trong phần cuối của phụ lục trong đoạn có tiêu đề"Taxa of Uncertain Position"(Các đơn vị phân loại có vị trí không chắc chắn). Dưới một vài nhánh liệt kê các họ có vị trí không chắc chắn (incertae sedis) trong chính nhánh đó. 36 họ được đặt như vậy. Điều này có nghĩa là quan hệ phát sinh chủng loài của chúng đối với các thành viên khác của nhánh vào thời điểm công bố phân loại của APG II là vẫn chưa rõ.

Lưu ý:"+..."= họ chia tách tùy chọn, có thể tách ra từ họ đứng trước đó.

Biểu đồ

sửa
 
Biểu đồ chỉ ra các mối quan hệ, nhưng loại trừ các đơn vị phân loại không đặt trong phạm vi một bộ

Tham khảo

sửa