Hệ thống ghi sổ kép

phương pháp ghi sổ kế toán dựa trên mục nhập kế toán hai mặt để duy trì thông tin tài chính

Hệ thống ghi sổ kép là hệ thống kế toán tạo hai bút toán đến hai tài khoản kế toán khác nhau cho mọi giao dịch kế toán. Mặc dù hệ thống được gọi là hệ thống kế toán ghi sổ kép, một giao dịch có thể liên quan đến nhiều hơn hai tài khoản.

Tham khảo sửa

Ghi sổ kép được hiểu là ghi cùng lúc vào 2 tài khoản. Nếu ở tài khoản này, ta ghi vào bên Nợ thì ở tài khoản kia, ta phải ghi vào bên Có, cùng một số tiền. Nên thống nhất cách hiểu "kép" là 2, vì trường hợp ghi nhiều tài khoản cùng lúc thường là do ta ghép lại cho gọn, hoặc rất đặc thù cần có hướng dẫn áp dụng.

Ví dụ: Nợ TK A: 100 $, Có TK B: 20 $, Có TK C: 30$, Có TK D: 50$

thực chất là ghép của các ghi kép:

Nợ TK A: 20 $, Có TK B: 20 $;

Nợ TK A: 30 $, Có TK C: 30 $;

Nợ TK A: 50 $, Có TK D: 50 $

mà thôi.