Trong khoa học máy tính, học nửa giám sát là một lớp của kỹ thuật học máy, sử dụng cả dữ liệu đã gán nhãn và chưa gán nhãn để huấn luyện - điển hình là một lượng nhỏ dữ liệu có gán nhãn cùng với lượng lớn dữ liệu chưa gán nhãn. Học nửa giám sát đứng giữa học không giám sát (không có bất kì dữ liệu có nhãn nào) và có giám sát (toàn bộ dữ liệu đều được gán nhãn). Nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy dữ liệu không gán nhãn, khi được sử dụng kết hợp với một chút dữ liệu có gán nhãn, có thể cải thiện đáng kể độ chính xác. Để gán nhãn dữ liệu cho một bài toán học máy thường đòi hỏi một chuyên viên có kĩ năng để phân loại bằng tay các ví dụ huấn luyện. Chi phí cho quy trình này khiến tập dữ liệu được gán nhãn hoàn toàn trở nên không khả thi, trong khi dữ liệu không gán nhãn thường tương đối rẻ tiền. Trong tình huống đó, học nửa giám sát có giá trị thực tiễn lớn lao.

Một ví dụ cho kỹ thuật học máy nửa giám sát là đồng huấn luyện (co-training), trong đó một hay nhiều bộ học được huấn luyện cùng một tập ví dụ nhưng mỗi bộ sử dụng một tập đặc trưng khác nhau, lý tưởng nhất là độc lập với nhau.

Một cách tiếp cận khác là mô hình hoá phân phối xác suất đồng thời của các đặc trưng và nhãn. Với dữ liệu chưa gán nhãn, có thể coi nhãn là "dữ liệu còn thiếu". Các kỹ thuật xử lý dữ liệu còn thiếu như là lấy mẫu Gibbs và tối ưu kỳ vọng có thể được sử dụng để ước lượng tham số.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Sách tham khảoSửa đổi

  1. Abney, S., Semisupervised Learning for Computational Linguistics. Chapman & Hall/CRC, 2008.
  2. Blum, A., Mitchell, T. Combining labeled and unlabeled data with co-training. COLT: Proceedings of the Workshop on Computational Learning Theory, Morgan Kaufmann, 1998, p. 92-100.
  3. Chapelle, O., B. Schölkopf and A. Zien: Semi-Supervised Learning. MIT Press, Cambridge, MA (2006). Further information.
  4. Huang T-M., Kecman V., Kopriva I. [1], Kernel Based Algorithms for Mining Huge Data Sets, Supervised, Semisupervised and Unsupervised Learning, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 260 pp. 96 illus., Hardcover, ISBN 3-540-31681-7, 2006.
  5. O'Neill, T. J. (1978) "Normal discrimination with unclassified observations". Journal of the American Statistical Association, 73, 821–826.
  6. Theodoridis S., Koutroumbas K. (2009) Pattern Recognition, 4th Edition, Academic Press, ISBN 978-1-59749-272-0.
  7. Zhu, X. Semi-supervised learning literature survey.
  8. Zhu, X., Goldberg, A. (2009) Introduction to Semi-Supervised Learning. Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning, 3, 1-130. Morgan & Claypool Publishers, 2009.
  9. Song, E. et al. [2], Semi-supervised multi-class Adaboost by exploiting unlabeled data, Expert Systems with Applications, Vol. 38, Issue 6, p. 6720-6726, June 2011.