Hồng

trang định hướng Wikimedia

Hồng hay hường trong tiếng Việt có thể có một trong các nghĩa sau, tùy theo ngữ cảnh:

Đời sống - xã hội sửa

Thực vật sửa

Động vật sửa

Địa lý sửa