Hội đồng tư vấn kinh tế cho Tổng thống Hoa Kỳ

Hội đồng tư vấn kinh tế cho Tổng thống Hoa Kỳ là một nhóm các nhà kinh tế học làm nhiệm vụ tư vấn về các chính sách kinh tế cho Tổng thống Hoa Kỳ.

Khái quát sửa

Hội đồng tư vấn kinh tế cho tổng thống Hoa Kỳ là một bộ phận của Văn phòng Tổng thống. Hàng năm, hội đồng này chấp bút Báo cáo kinh tế của Tổng thống.

Hội đồng gồm ba thành viên do Tổng thống Hoa Kỳ lựa chọn; họ thường là những nhà kinh tế học xuất chúng. Có hai mươi trợ lý nghiên cứu, cũng đều là những nhà nghiên cứu kinh tế học. Ngoài ra còn có 4 trợ lý thống kê kinh tế thường trực. Đứng đầu Hội đồng là một chủ tịch.

Hội đồng tư vấn kinh tế cho tổng thống Hoa Kỳ được thành lập căn cứ vào Luật Lao động năm 1946 của Hoa Kỳ.

Các chủ tịch của Hội đồng sửa

Các nhà kinh tế từng hoặc đang giữ chức chủ tịch Hội đồng này gồm:

Các nhà kinh tế học lỗi lạc khác từng là thành viên của Hội đồng sửa

Tham khảo sửa