Hợp chất halogen

Hợp chất halôgen gồm các loại sau:

Hydro halide và acid halogenhiđricSửa đổi

Bao gồm HF, HCl, HBr, HI, HAt. Ở nhiệt độ thường, các hydro halide đều là chất khí. Chúng dễ tan trong nước tạo thành dung dịch acid halogenhiđric.

HF là acid yếu, có đặc tính ăn mòn thủy tinh. Các acid halogenhiđric khác là acid mạnh và tính acid tăng dần: HF < HCl < HBr < HI.

Tính khử tăng dần từ HCl đến HI:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2O
8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

Muối halogenuaSửa đổi

Bao gồm muối fluorua, muối chloride, muối bromidemuối iodide.

Hợp chất có ôxi của halogenSửa đổi

Trong các hợp chất có ôxi của halogen, các nguyên tố chlor, bromiodsố oxy hóa dương: nguyên tố fluor có số oxy hóa -1.

Nhận biết các dung dịch halogenSửa đổi

Dùng dung dịch AgNO3, dung dịch fluorua không tác dụng; dung dịch chloride tạo kết tủa AgCl màu trắng; dung dịch bromide tạo ra kết tủa AgBr màu vàng nhạt còn dung dịch iodide tạo ra kết tủa AgI màu vàng.

Xem thêmSửa đổi

Bản mẫu:Hợp chất của iod

Tham khảoSửa đổi