Trong hóa học, hợp chất không vòng là các hợp chất hữu cơ, trong đó các nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành mạch thẳng hay mạch nhánh. Hợp chất aliphatic đơn giản nhất là mêtan (CH4).

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa