Hard Candy

trang định hướng Wikimedia

Hard candy trong tiếng Anh nghĩa là loại kẹo cứng, lâu tan trong miệng. Nó có thể là: