Haskell

trang định hướng Wikimedia

Haskell có thể là:

Haskell là tên của một trong nhiều địa điểm tại Hoa Kỳ:

Haskell là tên của: