Hiến Vũ Vương (chữ Hán:献武王) là thụy hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa