Hiến Vương

trang định hướng Wikimedia

Hiến Vương (chữ Hán 憲王 hoặc 獻王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầuTrung HoaTriều Tiên thời phong kiến.

Danh sáchSửa đổi

 1. Đông Chu Tống Hiến Vương (có thụy hiệu khác là Khang Vương)
 2. Tây Hán Hoài Dương Hiến Vương
 3. Tây Hán Trung Sơn Hiến Vương
 4. Tây Hán Hà Gian Hiến Vương
 5. Tây Hán Thường Sơn Hiến Vương
 6. Đông Hán Triệu Hiến Vương
 7. Đông Hán Phái Hiến Vương
 8. Đông Hán Đông Bình Hiến Vương
 9. Đông Hán Cam Lăng Hiến Vương
 10. Tây Tấn An Bình Hiến vương
 11. Tây Tấn Hạ Bi Hiến Vương Tư Mã Hoảng (thời Tào Ngụy được gọi là Tây An Hiến nam hoặc Vũ Thủy Hiến đình hầu)
 12. Tây Tấn Tề Hiến Vương Tư Mã Du (thời Tào Ngụy được gọi là An Xương Hiến Hầu)
 13. Tây Tấn Tần Hiến Vương (hoặc Nhữ Nam Hiến Vương và Nam Dương Hiến Vương) Tư Mã Giản
 14. Đông Tấn Lâm Xuyên Hiến Vương Tư Mã Úc (còn gọi là Cối Kê Hiến Thế Tử)
 15. Bắc Ngụy Đốn Khâu Hiền Vương Lý Phương Thúc (truy phong)
 16. Nam Tề Lâm Xuyên Hiến Vương Tiêu Ánh
 17. Lương triều Vũ Lăng Trinh Hiến Vương Tiêu Kỷ (sau này xưng đế trở thành Trinh Hiến Đế)
 18. Trần triều Dự Chương Hiến Vương Trần Lập (truy phong)
 19. Trần triều Hành Dương Hiến Vương Trần Xương
 20. Tùy Hiến Vương Dương Trinh (truy tôn, ông nội của Tùy Văn Đế)
 21. Ngũ Đại Thập Quốc Nam Đường Kỳ Hoài Hiến Vương Lý Trọng Tuyên
 22. Bắc Tống Chu Điệu Hiến Vương Triệu Huyền Hữu (có thụy hiệu khác là Điệu Hiến thái tử)
 23. Bắc Tống Tuyên Hiến Vương Triệu Sư Ý (truy tặng)
 24. Bắc Tống Ích Đoan Hiến Vương (hoặc Gia Đoan Hiến Vương, Tào Đoan Hiến Vương, Kinh Đoan Hiến Vương và Ngụy Đoan Hiến Vương) Triệu Quần
 25. Bắc Tống Đường Ai Hiến Vương (hoặc Duyện Ai Hiến Vương) Triệu Tuấn (trước đó từng làm Vĩnh Ai Hiến Công)
 26. Bắc Tống Kỳ Giản Hiến Vương (hoặc Bộc Giản Hiến Vương) Triệu Trọng Hốt
 27. Bắc Tống Sở Vinh Hiến Vương (hoặc Giản Vinh Hiến Vương, Sái Vinh Hiến Vương và Hàn Vinh Hiến Vương) Triệu Tự
 28. Bắc Tống Việt Xung Hiến Vương Triệu Mậu (có thụy hiệu khác là Hiến Mẫn Thái Tử)
 29. Bắc Tống Thanh Nguyên Chính Hiến Vương Hà Chấp Trung (truy tặng)
 30. Nam Tống Ngụy Huệ Hiến Vương (hoặc Khánh Huệ Hiến Vương) Triệu Khải
 31. Nam Tống Vinh Cảnh Hiến Vương Triệu Tuần (có thụy hiệu khác là Cảnh Hiến Thái Tử)
 32. Minh triều Tương Hiến Vương (có thụy hiệu khác là Lệ Vương)
 33. Minh triều Tương Hiến Vương
 34. Minh triều Hưng Hiến Vương (sau được truy tôn là Văn Hiến đế)
 35. Minh triều Túc Hiến Vương
 36. Minh triều Kỳ Hiến Vương (truy phong, còn có thụy hiệu khác là Tĩnh Nhạc Trang Hiến Vương)
 37. Minh triều Huệ Hiến Vương
 38. Việt Nam Hậu Lê triều Thông Hiến Vương Trịnh Tạc (tôn hiệu là Dương Vương)

Xem thêmSửa đổi