Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược

Cụm từ Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (tiếng Anh: Strategic Arms Reduction Treaty, viết tắt: START) có thể chỉ:

  • START I: Ký ngày 31/6/1991 giữa Hoa KỳLiên Xô cũ (sau đó Nga tiếp tục), có hiệu lực từ 05/12/1994;
  • START II: Ký ngày 03/01/1993 giữa Hoa Kỳ và Nga
  • START III: Ký ngày 08/4/2010 giữa Hoa Kỳ và Nga