Hiệp Thiên Đài

Đạo Cao Đài được tổ chức dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập cho ba cơ quan:

Theo lý thuyết, ba cơ quan này hoạt động hỗ tương để tạo ra sức mạnh toàn thể. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài là có những hoạt động thế tục, do đó tất cả các chức sắc đạo đều làm việc trong hai cơ quan này. Bát Quái Đài là nơi để tôn thờ Thượng đế, nên cơ quan này có tính nghi lễ tôn giáo nhiều hơn là hành chánh.

Hiệp Thiên Đài là Đài bán hữu hình, do Hộ pháp chưởng quản. Hiệp Thiên Đài có 2 nhiệm vụ: nhiệm vụ Thiêng liêng nơi làm trung gian hội hiệp giữa con người (hữu hình) với Đức Chí Tôn hay Thần, Thánh, Tiên, Phật (vô hình) qua cơ bút, và nhiệm vụ Phàm trần là giữ nhiệm vụ lập pháp và tư pháp trong tôn giáo Cao Đài.

Giáo phẩmSửa đổi

Chư Chức sắc Đại Thiên phong Hiệp Thiên Đài đều do Đức Chí Tôn tấn phong qua cơ bút. Chia làm ba chi: Chi Pháp, Chi Đạo và Chi Thế. Nhân sự của Hiệp Thiên Đài tùy nhu cầu và sở năng mà phân bổ vào ba chi như sau:

Chi Pháp: Hộ pháp chưởng quản tồn Đài kiêm Chi Pháp. Chi Pháp có 4 vị Thời quân: Tiếp Pháp, Khai Pháp, Hiến pháp, Bảo Pháp.

Chi Đạo: Thượng Phẩm coi Chi Đạo. Chi Đạo có 4 vị thời quân: Tiếp Đạo, Khai Đạo, Hiến Đạo, Bảo Đạo.

Chi Thế: Thượng Sanh coi chi Thế. Chi Thế có 04 vị thời quân: Tiếp Thế, Khai Thế, Hiến Thế, Bảo Thế.

Về sau Hiệp Thiên Đài có thêm Thập Nhị Bảo Quân là Chức sắc Hàn lâm viện do Đức Chí Tôn tấn phong qua cơ bút, và Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn lập thêm các chức sắc cấp dưới từ Tiếp dẫn Đạo nhơn xuống đến Sĩ Tải. Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc lập thêm phẩm Luật Sự, do khoa mục tuyển chọn. Sự cầu phong, cầu thăng của những chức sắc nầy căn cứ trên công nghiệp và thâm niên công vụ, hoặc do cơ bút định vị. Sự điều hành Hiệp Thiên Đài, do Hiến pháp Hiệp Thiên Đài quy định.

8 giáo phẩm Hiệp Thiên Đài cấp dưới do Hiến pháp Hiệp Thiên Đài năm 1936 quy định "từ thấp lên cao" như sau:

1- Luật Sự.

2- Sĩ Tải.

3- Truyền Trạng.

4- Thừa Sử.

5- Giám Đạo.

6- Cải Trạng.

7- Chưởng Ấn.

8- Tiếp Dẫn Đạo Nhơn.

 • Về tuyển chọn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài do khoa mục mà có. (Muốn vào phẩm Luật Sự phải qua một kỳ thi do Hội Thánh tổ chức).
 • Về thăng phẩm:

Thăng phẩm chức sắc Hiệp Thiên Đài do đặc quyền của Hộ pháp.

Hiến pháp Hiệp Thiên Đài quy định thăng thưởng đến Thập Nhị Thời Quân "điều 7 khoản 8".

 • Trường hợp đặc biệt: Thiêng Liêng phong thưởng tại cung Đạo Đền Thánh (Tòa Thánh Tây Ninh) thì ra ngoài luật định trong Hiến pháp Hiệp Thiên Đài. " Điều 9"

Chức năng trong tổ chức tôn giáo Cao ĐàiSửa đổi

Hiệp Thiên Đài có những chức năng như sau:

 • Lập ra, theo dõi và sửa đổi các luật Đạo
 • Lập tòa án phúc thẩm cho tòa sơ thẩm của Cửu Trùng Đài
 • Xác minh công nghiệp của chức sắc đạo để thăng cấp
 • Thẩm vấn những người bị truy tố phạm luật đạo
 • Huấn luyện các chức sắc về luật Đạo
 • Truyền đạo ra nước ngoài
 • Quản lý các Tịnh thất
 • Tổ chức các buổi Thông Công để tiếp xúc với các Đấng Thiêng Liêng

Ý nghĩa về mặt Thể PhápSửa đổi

Nền tảng của Đạo Cao Đài là mối giao tiếp giữa thế giới tự nhiên và thế giới siêu nhiên qua các phương pháp Thông Công gọi là cơ bút. Ngay từ lúc khởi đầu, chính những chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên Đài là những đồng tử chính yếu tiếp nhận thông tin từ cõi giới thiêng liêng. Tất cả những văn bản nền tảng của Cao Đài giáo như Tân Luật, Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo đều xuất phát từ Hiệp Thiên Đài. Trong tương lai, Hiệp Thiên Đài cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc sửa đổi các luật đạo cũ hoặc lập ra luật mới. Vì thế Hiệp Thiên Đài là cơ quan rất quan trọng trong tổ chức tôn giáo Cao Đài. Có thể ví Hiệp Thiên Đài như là bộ não của guồng máy tổ chức Đạo Cao Đài.

Ý nghĩa về mặt Bí PhápSửa đổi

Theo đạo Cao Đài, bất cứ hình thức tổ chức nào của đạo đều hàm chứa một ý nghĩa về mặt Bí Pháp. Hình thức tổ chức phân quyền nói trên cũng không ngoại lệ.

Kinh sách Cao Đài dẫn giải rằng Cửu Trùng Đài tượng trưng cho thể xác, Hiệp Thiên Đài tượng trưng cho tinh thần và Bát Quái Đài tượng trưng cho linh hồn của một cá nhân bất kỳ. Muốn sống được ở thế gian, một người phải có đủ ba thành phần này. Ba thành phần này hoạt động phối hợp nhau đúng mức, thì con người sẽ sống khỏe mạnh và khôn ngoan. Đặc biệt, nếu sự phối hợp này đạt đến mức độ tối đa, con người sẽ đạt được tình trạng mà Đạo Cao Đài gọi là "Hiệp một với Thượng đế". Đó sẽ là trạng thái cơ bản giúp tín đồ Cao Đài tìm được cách thoát khỏi sự khổ đau của kiếp luân hồi.

Các tín đồ Cao Đài cho rằng cốt tượng Đức Hộ pháp, Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh đứng trên ngai Thất Đầu Xà (tượng rắn bảy đầu) ở Tòa Thánh Tây Ninh ẩn chứa chi tiết của một trong những phương pháp tu tập giúp tín đồ đạt đạo.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 • Tân Luật – Tòa Thánh Tây Ninh
 • Pháp Chánh Truyền – Tòa Thánh Tây Ninh
 • Hiến pháp Hiệp Thiên Đài – Tòa Thánh Tây Ninh
 • Những Bài Thuyết Đạo của Hộ pháp – Ban Tốc Ký Tòa Thánh Tây Ninh