Hoạt

trang định hướng Wikimedia

Hoạt có thể đề cập đến:

  • Huyện Hoạt thuộc địa cấp thị An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc;
  • Nước Hoạt, chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu, Trung Quốc;
  • Sông Hoạt ở Thanh Hóa, Việt Nam;
  • Tên gọi của các loài thực vật thuộc chi Swertia.
  • Tên người: Nguyễn Như Hoạt...