Hoa Đông (华东; 華東) là từ dùng để chỉ khu vực miền Đông Trung Quốc. Đây là khu vực đồng bằng châu thổ của sông Dương Tử. Vùng này bao gồm 1 thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải và 6 tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, An Huy, Giang Tây, và Phúc Kiến theo phân chia về mặt chính trị và kinh tế, vì vậy mà vùng Hoa Đông còn có tên gọi không chính thức là "6 tỉnh miền Đông" hoặc Hoa Đông lục tỉnh. Ngoài ra Đài Loan cũng đôi khi được đưa vào vùng này.

Hoa Đông
Vùng Hoa Đông

Không tính Đài Loan, các địa phương của miền Hoa Đông có tổng diện tích là trên 798 nghìn km vuông và dân số là hơn 423,55 triệu người tính đến tháng 11 năm 2020. Đây là 1 trong 2 vùng đóng góp tỉ trọng dân số và GDP cao nhất Trung Quốc cùng với vùng Trung Nam Trung Quốc.

Đơn vị hành chính cấp tỉnh sửa

Tên tỉnh/thành phố Tỉnh lỵ Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Tỉ lệ đô thị hóa (%)[1] Tổng sản phẩm GDP theo danh nghĩa (USD)[2] GDP trên đầu người theo danh nghĩa (USD)[2] GDP trên đầu người theo sức mua (USD)[2]
Thượng Hải Không 6.341 24,87 89,3 561,09 22.560 36.977
Giang Tô Nam Kinh 102,600 84,748 73,44 1.489,24 17.573 28.802
Chiết Giang Hàng Châu 101,800 64,567 72,17 936,78 14.508 23.780
Sơn Đông Tế Nam 157,100 101,527 63,05 1.060,24 10.443 17.116
An Huy Hợp Phì 139,400 61,027 58,33 560,08 9.189 15.062
Giang Tây Nam Xương 166,900 45,188 60,44 372,48 8.243 13.510
Phúc Kiến Phúc Châu 123,900 41,54 68,75 636,53 15.323 25.113

Tham khảo sửa

  1. ^ Theo tổng điều tra dân số lần thứ 7 (tháng 11 năm 2020)
  2. ^ a b c Tính theo tỷ giá 2020