Hoang Hầu

trang định hướng Wikimedia

Hoang Hầu (chữ Hán: 荒侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu thời Tây Hán.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa