"Home Means Nevada" (tiếng Việt: Nhà nghĩa là Nevada) là bài hát của bang Nevada, Hoa Kỳ.

Home Means Nevada

Regional ca của  Nevada
LờiBertha Rafetto, 1932; 92 năm trước (1932)
Được chấp nhận1933

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa