Huệ Vũ Vương (chữ Hán:惠武王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số nhân vật quan trọng trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu sửa

  1. Đông Tấn Tam Tần Huệ Vũ Vương Phù Hồng (sau được truy tôn làm Tiền Tần Huệ Vũ Đế, trước đó gọi là Quảng Xuyên Huệ Vũ Công, thời Hậu Triệu lần lượt làm: Kinh Dương Huệ Vũ Bá, Tây Bình Huệ Vũ Công và Lược Dương Huệ Vũ Công, thời Tiền Triệu gọi là Suất Nghĩa Huệ Vũ hầu)

Tước hiệu sửa

  1. Việt Nam Trần triều Huệ Vũ Vương Trần Quốc Chẩn
  2. Việt Nam Mạc triều Huệ Vũ Vương (không rõ tên, nổi dậy chống lại nhà Lê trung hưng thất bại bị bắt xử trảm rồi đem ra bêu đầu thị chúng)

Xem thêm sửa