Huy chương Matteucci là một giải thưởng của "Hội Khoa học Ý" dành cho các nhà vật lý có những đóng góp cơ bản cho Vật lý học. Theo sắc lệnh hoàng gia Ý ngày 10.7.1870, Hội Khoa học Ý được phép nhận tài sản tặng dữ của Carlo Matteucci để thành lập giải thưởng này.

Các người đoạt Huy chương Matteucci sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa