Huynh trưởng

trang định hướng Wikimedia

Huynh trưởng có thể là để ám chỉ đến: