Hy Hiến Vương (chữ Hán:僖憲王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương nhà Minh bên Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa