Đường hyperbol Jerabek (tiếng Anh: Jerabek Hyperbola) là một đường hyperbol chữ nhật đặc biệt trong tam giác. Đường hyperbol Jerabek đi qua các điểm được đánh tên sau trong bách khoa toàn thư về các tâm của tam giác: i=3 (tâm đường tròn ngoại tiếp), 4 (trực tâm), i=6 (điểm symmedian),54 (điểm Kosnita), 64 (liên hợp đẳng giác của điểm de Longchamps), 65 (trực tâm của tam giác tiếp xúc trong), 66 (liên hợp đẳng giác của điểm Exeter), 67 (liên hợp đẳng giác của điểm far-out), 68 (điểm Prasolov), và các điểm sau 69, 70, 71, 72, 73, 74, 248, 265, 290, 695, 879, 895, 1173, 1175, 1176, 1177, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1439, 1798, 1903, 1942, 1987, 2213, 2435, 2574, 2575, 2992, và điểm 2993.

Jerabek hyperbola

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

  • Casey, J. A Treatise on the Analytical Geometry of the Point, Line, Circle, and Conic Sections, Containing an Account of Its Most Recent Extensions with Numerous Examples, 2nd rev. enl. ed. Dublin: Hodges, Figgis, & Co., pp. 448–451, 1893.
  • Kimberling, C. "Triangle Centers and Central Triangles." Congr. Numer. 129, 1-295, 1998.
  • Vandeghen, A. "Some Remarks on the Isogonal and Cevian Transforms. Alignments of Remarkable Points of a Triangle." Amer. Math. Monthly 72, 1091-1094, 1965.

Liên kết ngoài sửa