ISO 3166-2:BR là chuẩn ISO định nghĩa mã địa lý. Nó là tập con của ISO 3166-2 áp dụng cho Brasil, đại diện cho 1 vùng và 26 bang. Mỗi mã hai phần bao gồm mã ISOhxics 3166-1 cho Brasil (BR) và ký tự 2 chữ số.

ISO 3166-2:BR
Sắp xếp theo mã
BR-AC Acre
BR-AL Alagoas
BR-AM Amazonas
BR-AP Amapá
BR-BA Bahia
BR-CE Ceará
BR-DF Distrito Federal
BR-ES Espírito Santo
BR-GO Goiás
BR-MA Maranhão
BR-MG Minas Gerais
BR-MS Mato Grosso do Sul
BR-MT Mato Grosso
BR-PA Pará
BR-PB Paraíba
BR-PE Pernambuco
BR-PI Piauí
BR-PR Paraná
BR-RJ Rio de Janeiro
BR-RN Rio Grande do Norte
BR-RO Rondônia
BR-RR Roraima
BR-RS Rio Grande do Sul
BR-SC Santa Catarina
BR-SE Sergipe
BR-SP São Paulo
BR-TO Tocantins
Sắp xếp theo tên
Quận thuộc Liên bnag
Distrito Federal BR-DF
Bang
Acre BR-AC
Alagoas BR-AL
Amapá BR-AP
Amazonas BR-AM
Bahia BR-BA
Ceará BR-CE
Espírito Santo BR-ES
Goiás BR-GO
Maranhão BR-MA
Mato Grosso BR-MT
Mato Grosso do Sul BR-MS
Minas Gerais BR-MG
Pará BR-PA
Paraíba BR-PB
Paraná BR-PR
Pernambuco BR-PE
Piauí BR-PI
Rio de Janeiro BR-RJ
Rio Grande do Norte BR-RN
Rio Grande do Sul BR-RS
Rondônia BR-RO
Roraima BR-RR
Santa Catarina BR-SC
São Paulo BR-SP
Sergipe BR-SE
Tocantins BR-TO

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa