ISO 3166-2:CA là chuẩn ISO định nghĩa mã địa lý. Nó là tập con của ISO 3166-2 áp dụng cho Canada: 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ. Phần thứ hai của mã là 2 ký tự Alphabe, và là ký tự viết tắt được sử dụng ở ngành bưu chính nước này. Phần thứ hai của mã là hai chữ số và chữ cái, và giống viết tắt như được sử dụng bởi Canada Post.

Thư thông tin Sửa đổi

Sửa đổi

Sorted by Code
CA-AB Alberta
CA-BC British Columbia
CA-MB Manitoba
CA-NB New Brunswick
CA-NL Newfoundland and Labrador
CA-NS Nova Scotia
CA-NT Northwest Territories
CA-NU Nunavut
CA-ON Ontario
CA-PE Prince Edward Island
CA-QC Quebec
CA-SK Saskatchewan
CA-YT Yukon Territory
Sorted by Name
Provinces
Alberta CA-AB
British Columbia CA-BC
Manitoba CA-MB
New Brunswick CA-NB
Newfoundland and Labrador CA-NL
Nova Scotia CA-NS
Ontario CA-ON
Prince Edward Island CA-PE
Quebec CA-QC
Saskatchewan CA-SK
Territories
Northwest Territories CA-NT
Nunavut CA-NU
Yukon Territory CA-YT

Tham khảo Sửa đổi