IU có thể là:

Trường đại học
Tổ chức
Nhân vật
Khác