Japan, Bên cạnh nghĩa phổ biến trong tiếng Anh để chỉ quốc gia Nhật, còn có thể là: