Mở trình đơn chính

Kênh có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: