Kênh

trang định hướng Wikimedia

Kênh có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: