Ký hiệu ngôn ngữ quốc tế

trang định hướng Wikimedia

Ký hiệu ngôn ngữ quốc tế có thể là: