Mở trình đơn chính

Kế hoạch quân sự là một hình thức kế hoạch dùng trong lĩnh vực quân sự, tổ chức quân đội chương trình thực hiện các hoạt động quân sự, được soạn thảo để theo đuổi một mục tiêu chiến lược trong một cuộc chiến tranh. Các kế hoạch quân sự thường gắn liền với một học thuyết quân sự liên quan và thường có tên mã.

Tham khảoSửa đổi