Kế toán thuế tại Hoa Kỳ

Kế toán thuế của Hoa Kỳ đề cập đến kế toán cho các mục đích thuếHoa Kỳ. Không giống như hầu hết các quốc gia, Hoa Kỳ có một bộ nguyên tắc kế toán toàn diện cho mục đích thuế, được quy định bởi luật thuế, riêng biệt và khác biệt với Chuẩn mực Kế toán được chấp nhận.

Kế toán
Các khái niệm cơ bản
Niên độ kế toán · Dồn tích · Ghi sổ · Các cơ sở tièn mặt và dồn tích · Dự báo dòng tiền · Sơ đồ tài khoản · Nhật ký đặc biệt · Kế toán sức mua mặt hàng không đổi · Giá vốn hàng bán · Điều kiện tín dụng · Kế toán theo giá thị trường · FIFO và LIFO · Ưu đãi · Giá thị trường · Nguyên tắc phù hợp · Ghi nhận doanh thu · Cân đối · Thực thể kinh tế · Hoạt động liên tục · Nguyên tắc trọng yếu · Đơn vị kế toán
Các lĩnh vực kế toán
Chi phí · Ngân sách · Tài chính · Pháp lý · Công · Xã hội · Quỹ · Quản trị · Thuế (Hoa Kỳ) · Thuế (Việt Nam)
Các loại tài khoản kế toán
Tài sản · Tiền mặt · Giá vốn hàng bán · Khấu hao tài sản cố định · Chi trả từng kỳ · Vốn chủ sở hữu (tài chính) · Chi phí · Uy tín (kế toán) · Khoản nợ (kế toán tài chính) · Lợi nhuận (kế toán) · Doanh thu
Các báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên · Bảng cân đối · Lưu chuyển tiền tệ · Báo cáo thay đổi trong vốn chủ sở hữu · Kết quả kinh doanh · Báo cáo tài chính · Báo cáo lợi nhuận giữu lại · Lưu ý · Thảo luận và phân tích quản lý · XBRL
Các chuẩn mực kế toán
Các chuẩn mực kế toán được chấp nhận rộng rãi · Những chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận rộng rãi · Thống nhất các chuẩn mực kế toán · Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) · Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế · Nguyên tắc kế toán quản trị
Sổ sách kế toán
Hệ thống ghi sổ kép · Báo cáo đối chiếu tài khoản · Nợ và Có · Kế toán FIFO và LIFO · Nhật ký chung · Sổ cái · Sổ cái chung · Tài khoản chữ T · Bảng cân đối kiểm tra
Kiểm toán
Báo cáo kiểm toán · Kiểm toán tài chính · GAAS / ISA · Kiểm toán nội bộ
Các chứng nhận kế toán
CA · CPA · CCA · CGA · CMA · CAT · CIIA · IIA · CTP
Con người và tổ chức
Kế toán viên · Các tổ chức kế toán · Luca Pacioli
Phát triển
Lịch sử kế toán · Ngiên cứu · Kế toán thực chứng · Đạo luật Sarbanes-Oxley

Quy tắc cơ bản sửa

Bộ luật thu nhập nội bộ chi phối việc áp dụng kế toán thuế. Mục 446 đặt ra các quy tắc cơ bản cho kế toán thuế. Kế toán thuế theo mục 446 (a) nhấn mạnh tính nhất quán của phương pháp kế toán thuế với các tham chiếu đến kế toán tài chính được áp dụng để xác định phương pháp phù hợp. Người nộp thuế phải chọn phương pháp kế toán thuế bằng phương pháp kế toán tài chính của người nộp thuế làm điểm tham chiếu.

Các loại phương pháp kế toán thuế sửa

Các phương pháp kế toán phù hợp được mô tả trong phần 446 (c) (1) đến (4) cho phép tiền mặt, lũy kế và các phương pháp khác được Sở Thuế vụ (IRS) phê duyệt bao gồm cả các cách kết hợp.

Sau khi chọn phương pháp kế toán thuế, theo mục 446 (b), IRS có toàn quyền tính lại thu nhập chịu thuế của người nộp thuế bằng cách thay đổi phương pháp kế toán mà người nộp thuế sử dụng để phản ánh rõ ràng thu nhập của người nộp thuế.

Nếu người nộp thuế tham gia vào nhiều doanh nghiệp, người nộp thuế có thể sử dụng một phương pháp khác nhau cho mỗi doanh nghiệp theo mục 446 (d).