Kết tinh phân đoạn có thể là một trong hai khái niệm sau: