Kỳ giông

trang định hướng Wikimedia

Kỳ giông là tên gọi chỉ: