Kỷ băng hà (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kỷ băng hà có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: