Mở trình đơn chính

Kỷ nguyên có thể đề cập đến:

EPOCH hay Epoch (danh từ riêng)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi