Kỷ nguyên quark

Trong vật lý vũ trụ học, kỷ nguyên quark là thời điểm được cho rằng xảy ra trong khoảng 10−12 đến 10−6 giây sau sự kiện kiến tạo vũ trụ bởi Vụ Nổ Lớn, khi mà vũ trụ được lấp đầy bởi quark-gluon plasma. Khi đó, các tương tác cơ bản (hấp dẫn, điện từ, mạnhyếu) đã tồn tại nhưng nhiệt độ lúc đó còn quá cao để các hạt quark có thể liên kết với nhau tạo thành các hạt hadron.

Tham khảoSửa đổi

  • Allday, Jonathan (2002). Quarks, Leptons and the Big Bang . ISBN 978-0-7503-0806-9.
  • Physics 175: Stars and Galazies - The Big Bang, Matter and Energy[liên kết hỏng]; Ithaca College, New York