Kali photphat là một thuật ngữ chung cho muối của kaliphosphate ion bao gồm:[cần dẫn nguồn]

Kali đihiđrophotphat
Kali hiđrophotphat
Kali photphat

Với tư cách thực phẩm chất phụ gia, kali phốtphat có số E E340.

Tham khảoSửa đổi