Khí lý tưởng là một loại chất khí tưởng tượng chứa các hạt giống nhau có kích thước vô cùng nhỏ so với thể tích của khối khí và không tương tác với nhau, chúng chỉ va chạm đàn hồi với tường bao quanh khối khí.

Khí lý tưởng mô tả như trên có thể là xấp xỉ gần đúng cho khí thực, dù cho khí thực không có các tính chất trên. Khi khí thực ở trạng thái áp suất cao và nhiệt độ thấp, lực tương tác giữa các hạt trong khí (các phân tử hay nguyên tử) có ảnh hưởng đáng kể trong các tính chất của khí.

Các loại khí lý tưởng

sửa

Khí lý tưởng cổ điển có thể lại được chia làm hai loại. Loại thứ nhất thuần túy cổ điển và entropy của chúng có thể cộng với một hằng số vô định. Loại thứ hai là giới hạn ở nhiệt độ cao của hai loại khí lý tưởng lượng tử, và hằng số cộng thêm vào entropy được xác định.

Khí lý tưởng nhiệt động lực học cổ điển

sửa

Vĩ mô

sửa

Mô hình vi mô

sửa

Nhiệt dung

sửa

Entropy

sửa

Tiềm năng nhiệt động lực

sửa

Vận tốc âm thanh

sửa

Bảng phương trình khí lý tưởng

sửa

Khí lượng tử lý tưởng

sửa

Khí Boltzmann lý tưởng

sửa

Khí Bose và Fermi lý tưởng

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa