Khí lý tưởng

Khí lý tưởng là một loại chất khí tưởng tượng chứa các hạt giống nhau có kích thước vô cùng nhỏ so với thể tích của khối khí và không tương tác với nhau, chúng chỉ va chạm đàn hồi với tường bao quanh khối khí.

Khí lý tưởng mô tả như trên có thể là xấp xỉ gần đúng cho khí thực, dù cho khí thực không có các tính chất trên. Khi khí thực ở trạng thái áp suất cao và nhiệt độ thấp, lực tương tác giữa các hạt trong khí (các phân tử hay nguyên tử) có ảnh hưởng đáng kể trong các tính chất của khí.

Các loại khí lý tưởngSửa đổi

Khí lý tưởng cổ điển có thể lại được chia làm hai loại. Loại thứ nhất thuần túy cổ điển và entropy của chúng có thể cộng với một hằng số vô định. Loại thứ hai là giới hạn ở nhiệt độ cao của hai loại khí lý tưởng lượng tử, và hằng số cộng thêm vào entropy được xác định.

Khí lý tưởng nhiệt động lực học cổ điểnSửa đổi

Vĩ môSửa đổi

Mô hình vi môSửa đổi

Nhiệt dungSửa đổi

EntropySửa đổi

Tiềm năng nhiệt động lựcSửa đổi

Vận tốc âm thanhSửa đổi

Bảng phương trình khí lý tưởngSửa đổi

Khí lượng tử lý tưởngSửa đổi

Khí Boltzmann lý tưởngSửa đổi

Khí Bose và Fermi lý tưởngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi