Không gian (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Khái niệm không gian trong tiếng Việt được sử sụng để chỉ: