Khối lượng Planck, , là một đơn vị đo lường trong hệ thống đo lường Planck.

Định nghĩa sửa

Khối lượng Planck   được định nghĩa như sau:

 ,

trong đó:

Trong hệ thống đo lường quốc tế SI:

  kg,

với sai số tương đối bằng 7,5×10−5.

Trong vật lý hạt nhân, đôi lúc người ta dùng khối lượng Planck đơn giản có trị số như sau:

  kg.

Các đơn vị trong hệ thống đo lường Planck

Độ dài Planck | Khối lượng Planck | Thời gian Planck | Nhiệt độ Planck | Điện tích Planck

Tham khảo sửa