Khổng Mạnh

trang định hướng Wikimedia

Khổng Mạnh là nói chung Khổng TửMạnh Tử, 2 nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn của Trung Hoa, đặc biệt trong Nho học, đôi khi được dùng để nói chung nền Nho học.