Khai cuộc Shusaku

Khai cuộc Shusaku, hoặc Shusaku fuseki (秀策流布石?), là một kiểu fuseki truyền thống cho quân đen trong cờ vây. Nó đã được phát triển để hoàn thiện (nhưng không được phát minh) bởi Hon'inbo Shūsaku.

Với các biến thể của mình, khai cuộc Shusaku đã tạo cơ sở cho các lý thuyết chính của fuseki cho gần một thế kỷ, cho đến những năm 1930, tại thời điểm giới thiệu của komidashi và sự đổi mới chính khi khai cuộc shinfuseki ra mắt. Tuy nhiên, như một minh chứng cho hiệu quả của nó, kiểu khai cuộc này vẫn được sử dụng bởi các kỳ thủ chuyên nghiệp khi thi đấu các ván cờ không tính điểm komi.

Khai cuộc Shusaku fuseki chính thống được chơi như sau:

Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go w2.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go w4.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go x.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go x.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go x.svg Go b1.svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go b7.svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go x.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go x.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go x.svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go w6.svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go b5.svg Go x.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go x.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go x.svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go b3.svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go l.svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go .svg Go r.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go dr.svg
Shusaku fuseki (quân đen)

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi